Thực hiện theo công văn chỉ đạo của PGDĐT, để thực hiện tốt công tác kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021 BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công...